Onderweg naar een
circulair Zuid-Holland

In Zuid-Holland werken we toe naar een volledig circulaire samenleving in 2050. Dit betekent een samenleving zonder afval. Waarin we bestaande grondstoffen en materialen hergebruiken voor nieuwe producten. Om deze ambitie waar te maken, motiveren we als provincie samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, inwoners en overheden. Aangezien maar liefst 30% van het grondstoffenverbruik in Zuid-Holland ligt, stimuleren wij op allerlei manieren deze gezamenlijke zoektocht.

Video afspelen over Video cover

Onze aanpak

De weg naar een circulaire samenleving is een lange, bochtige en vooral een onbekende weg. We zijn als provincie nog maar een jaar of drie actief bezig met het onderwerp. We hebben de afgelopen jaren experimenten gefaciliteerd, nieuwe samenwerkingsverbanden aangejaagd en marktketens op weg geholpen.

In de eerste fase van lag de focus nadrukkelijk op ‘koplopers’. Partijen die circulair aan de slag gingen hebben wij actief ondersteund. Zo werd hun circulaire toekomst zichtbaar, tastbaar en hanteerbaar.
Maar om de doelstellingen te halen is meer nodig.

In onze geactualiseerde strategie ‘Samen bouwen aan een Circulair Zuid-Holland’ richten we ons naast de koplopers, ook op de brede groep daarachter. Het gaat hierbij om zowel bedrijven die willen, maar nog niet weten hoe, als bedrijven die nog onvoldoende zicht hebben op welke nieuwe verdienmodellen de grondstoffentransitie voor hen kan gaan opleveren. Extra aandacht richten wij op bedrijven in Zuid-Holland die verschil kunnen maken door het betrekken van toeleveranciers, ketenpartners en klanten.

De provincie Zuid-Holland richt zich op meerdere thema’s, passend bij het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland’.

Benieuwd waar we nu staan en welke lessen er geleerd zijn?
In dit voortgangsmagazine laten we zien wat ondernemers en overheden doen aan circulair.

Acht bouwstenen waarmee we verschil maken

Onze strategie bestaat uit acht bouwstenen. Met deze bouwstenen geven we richting en brengen we focus aan op de inzet van de provincie de komende jaren.

De bouwstenen zijn gericht op het verbreden van de circulaire beweging. Ze versterken elkaar zo veel mogelijk en dragen bij aan andere provinciale opgaves, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie: circulair als deel van de oplossing. 

Inclusieve transitie

Betrekken van het inwonerperspectief

Circulaire innovatie

Naast technologische ook sociale en systeeminnovatie

Coalities en Netwerken

Netwerken hebben hun waarde bewezen de afgelopen periode. We bouwen dit onderdeel daarom verder uit.

Ruimte

Voldoende ruimte is voorwaardelijk voor het slagen van de circulaire transitie.

Circulaire organisatie

Via onze eigen inkoop en opdrachtgeverschap besparen we zelf op grondstoffen en geven we het goede voorbeeld.

Financiering en subsidies

Het gaat vooral om bestaande financierings- en subsidiemogelijkheden meer toe te spitsen op de circulaire transitie.

Beleid en monitoring

Naarmate we verder komen in de transitie vraagt dit om een vertaling van circulair naar de verschillende beleidsvelden van de provincie. Monitoring is essentieel om te weten of we koers houden.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-instrumentarium is blijvend in ontwikkeling om de circulaire transitie te ondersteunen.

Wegwijs in transities

De weg naar een circulaire samenleving doorlopen we samen. Het vraagt om aanpassingen die op lange termijn zullen leiden tot nieuwe maatschappelijke structuren, instituties, netwerken, opvattingen en praktijken. Transities zijn processen van een lange adem, waarin het opbouwen, ombouwen of zelfs afbouwen van de nieuwe- en bestaande gebruiken hand in hand gaan. Er zijn verschillende perspectieven op transities en daarmee bestaan er ook meerdere aanpakken.

Om houvast te krijgen in de transitie hebben wij in samenwerking de ‘Wegwijzer voor het werken aan transities’ opgesteld: een handleiding die professionals en bestuurders helpt bij het maken van keuzes op weg naar een circulaire economie. De wegwijzer combineert diverse transitietheorieën en is opgebouwd aan de hand van acht vragen. Door deze te beantwoorden evalueer je het transitieproces en ontstaan er stappen die een organisatie kan nemen om hun transitie verder te brengen. Lees hier meer.

De Zuid-Hollandse transitieaanpak

De provincie Zuid-Holland faciliteert en ondersteunt netwerken. Deze netwerken bestaan uit innovatieve spelers die zich richten op het vormen van een nieuwe circulaire waardeketen. De urgentie voor een circulaire economie vraagt om unieke samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die huidige structuren kunnen doorbreken.

De provincie faciliteert netwerken rondom biobased bouwen, circulaire zonnepanelen, herbruikbare bekers en verpakkingen en het optimaal verwaarden van natuurlijke reststromen. Rondom vraagstukken waar reeds initiatieven zijn gestart en samenwerkingsverbanden bestaan, zoals: duurzame landbouw, greenports, smart industry, het havenindustrieel complex, energie en digitalisering – sluit de provincie actief aan door het vrijmaken van subsidies en investeringen, de uitwisseling van kennis, het aanpassen van wet- en regelgeving en het aanjagen van verdere samenwerkingen. 

Gezamenlijke agendavorming en uitvoering

In een netwerk schetsen we een toekomstbeeld. Als groep komen we tot een lange termijnvisie. Waar willen we naartoe? Voor welke valkuilen moeten we waken? Welke activiteiten zijn nodig om de transitie naar een circulaire economie te versnellen? Gezamenlijk stellen we een agenda op die handvatten biedt om dit toekomstbeeld te realiseren. Dit wordt ook wel de transitieagenda genoemd. Om verandering te realiseren zijn ‘doorbraakprojecten’ nodig. Projecten van ondernemende koplopers die kunnen aantonen wat er nodig is voor de transitie naar een circulaire economie. Projecten die demonstreren dat nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen levensvatbaar zijn.

Activiteiten

dario-de-corso-jLkPXJksSFE-unsplash

Provincie Zuid-Holland wil actieve rol in vraagstuk kritieke grondstoffen

The Hague Center for Strategic Studies heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bij te dragen aan het kritieke grondstoffen vraagstuk. Lees verder:
Circulaw

Juridische en beleidsinstrumenten voor circulaire bedrijventerreinen

CircuLaw heeft een eerste verkenning gedaan naar de juridische mogelijkheden om van complexe wet-en regelgeving te komen tot concreet handelingsperspectief voor gemeentes en provincies. 
ries-bosch-DbOBhfQqJnY-unsplash

Kansen van de wilg als biogrondstof

Om de aanplant en toepassing van de wilg te vergroten, brengen wij vanuit Circulair Zuid-Holland de gehele keten samen. Lees hieronder hoe.

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.