Ontwerpend onderzoek biobased (ver)bouwen veenweidegebied