Documenten

Ben je op zoek naar een document? Op deze pagina vind je alle relevante documenten per transitiethema terug. Mis je een document of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via circulair@pzh.nl.

  • Bouw

  • Groene grondstoffen en voedsel

  • Kunststoffen

  • Maakindustrie

  • Types

Toekomstonderzoek: Sociaal Circulair

De transitie naar een circulaire samenleving is een economisch, ecologisch én sociaal vraagstuk. Hoe worden de lusten en lasten verdeeld over verschillende groepen in onze maatschappij? Om daar meer zicht op te krijgen heeft de provincie het Groene Brein, Drift en Sandalfon Sustainability gevraagd een toekomstonderzoek uit te voeren naar de mogelijke sociale gevolgen van de transitie en de rol die de provincie kan spelen.

Onderzoek plastic verwaardingshub Zuid-Holland

De EZB Taskforce Circulaire Economie verkent de mogelijkheden voor een circulaire grondstoffen hub met de focus op kunststoffen in het Rotterdamse havenindustrieel complex. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke invulling van de hub wordt is nog verder onderzoek vereist naar: de potentiële economische kansen; impact op het milieu; de mogelijke uniciteit Zuid-Holland en cruciale randvoorwaarden voor succes. Download hier het onderzoek naar impact en cruciale randvoorwaarden van een plastic verwaardingshub in Zuid-Holland door TNO en CE Delft.

Eindrapport OurkilO (in samenwerking met Koppert Cress)

OurkilO en Koppert Cress hebben met het P>Act challenge 2021 prijzengeld een pilot uitgevoerd waarbij de bakjes van Koppert Cress zijn opgenomen in het OurkilO retoursysteem en zodoende zijn gerecycled tot objecten en meubels voor binnen het Koppert Cress bedrijf, zoals prullenbakken, plantenbakken, pennenhouders en krukken. De kenmerkende blauwe kleur van de bakjes keert zo terug in het bedrijf. Bekijk hier het eindrapport.

Eindrapport DOPS’ DCI

Het DOPS DCI proces zet zonder voorbewerking alle plastics, plastic restmaterialen en composieten om in de bouwstenen voor nieuwe toepassingen. Met name synthesegas (mengsel van waterstof en koolmonoxide), maar ook vaste koolstof, metalen en mineralen. Vind in dit rapport de resultaten van het onderzoek en de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de P>Act Challenge 2021.

Bijlagen

Verkenning problematiek van bandenslijpsel (slijtage banden)

Opvallend is dat ondanks dat bandenslijpsel de tweede grootste bron is van microplastics emissie in stroomgebied Nederland, het ook nog een relatief onbekend onderwerp is. De provincie Zuid-Holland voerde daarom een verkenning uit naar bandenslijpsel, om inzicht te krijgen in de problematiek van bandenslijpsel en de verspreiding ervan richting milieu, (preventieve) maatregelen en de mogelijke rol die we als provincie hierin kunnen spelen.

Verkennend onderzoek circulaire plastics in de tuinbouwketen

Om goed in beeld te krijgen voor welke uitdaging we staan in het kader van plastics, liet de provincie Zuid-Holland mede op verzoek van Greenport West-Holland een verkennend onderzoek uitvoeren naar plastic stromen in de tuinbouw. Download hier de verkenning.

Bijlagen

Achtergrondrapport ‘ketenproject kunststofrecycling’

Het doel van dit ketenproject is om de transitie naar een circulaire kunststofketen in Zuid-Holland te versnellen en daarmee de recycling- en hergebruikspercentages van kunststoffen te verhogen. Het ketenproject zal partijen bijeenbrengen om voor één of meerdere soortgelijke kunststofstromen een inzamel- en hergebruik en/of recyclingsysteem op te zetten. Bekijk hier het achtergrondrapport ‘ketenproject kunststofrecycling’.

Verkenning behoeftes faciliteiten voor biobased bouwen

Om in Nederland de ontwikkeling van biobased bouwmaterialen te versnellen, de productie op te schalen en een volwaardig ecosysteem op te bouwen, biedt de ontwikkeling van gedeelde onderzoeks- en proefproductiefaciliteiten voor biobased materialen perspectief. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft TNO verkend waar de behoefte ligt voor gedeelde faciliteiten en onder welke voorwaarden marktpartijen en kennisinstellingen gebruik willen maken van deze diensten. Ook heeft TNO verkend welke organisatie- en financieringsmogelijkheden daarbij zouden kunnen passen. Voor de verkenning hebben 28 partijen een vragenlijst ingevuld en zijn met 16 partijen verdiepende interviews uitgevoerd.

Bijlagen

GS-brief aan Provinciale Staten

Wat levert teelt van biobased bouwmaterialen op voor de boer en voor het landschap? Biobased bouwmaterialen zijn noodzakelijk voor een circulaire economie. Maar kan de teelt van biobased bouwmaterialen ook bijdragen aan het landschap? En kan de boer er een boterham mee verdienen? Het ontwerpend onderzoek 'biobased (ver)bouwen veenweidegebied' geeft een eerste inzicht in wat er op dit vlak in veenweidegebieden denkbaar zou zijn, wat dat voor kansen oplevert en wat er voor rendabele bedrijfsvoering nodig is. Lees hieronder de GS-brief aan de Provinciale Staten.

Ontwerpend onderzoek biobased (ver)bouwen veenweidegebied

Wat levert teelt van biobased bouwmaterialen op voor de boer en voor het landschap? Biobased bouwmaterialen zijn noodzakelijk voor een circulaire economie. Maar kan de teelt van biobased bouwmaterialen ook bijdragen aan het landschap? En kan de boer er een boterham mee verdienen? Deze voorbeeldstudie geeft een eerste inzicht in wat er op dit vlak in veenweidegebieden denkbaar zou zijn, wat dat voor kansen oplevert en wat er voor rendabele bedrijfsvoering nodig is.

Subsidieregeling circulair Zuid-Holland

In de praktijk blijkt dat het lastig is om circulaire doorbraakprojecten van de grond te krijgen; er is een gat in de innovatiecurve. Daarom is er nu de beleidsnota ‘Innovaties in circulaire transities’ en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. Kern van de innovatieaanpak is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Bekijk hieronder de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland.

GS-beleidsnota Innovatie in de circulaire transitie

In de praktijk blijkt dat het lastig is om circulaire doorbraakprojecten van de grond te krijgen; er is een gat in de innovatiecurve. Daarom is er nu de beleidsnota ‘Innovaties in circulaire transities’ en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. Kern van de innovatieaanpak is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Bekijk hieronder de GS-nota.

Adviesrapport Stimuleren circulaire doorbraakprojecten in Zuid-Holland-Berenschot juni 2022

In de praktijk blijkt dat het lastig is om circulaire doorbraakprojecten van de grond te krijgen; er is een gat in de innovatiecurve. Daarom is er nu de beleidsnota ‘Innovaties in circulaire transities’ en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. Kern van de innovatieaanpak is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Bekijk hieronder het adviesrapport.

Brief aan Stichting OPEN

Provincies zetten zich gezamenlijk in voor een circulaire industrie. De gedeputeerden van alle provincies in Nederland zoeken via een brief aanknopingspunten met Stichting OPEN. In december 2021 publiceerde de stichting de Roadmap Circulaire Fotovoltaïsche Industrie, waarin ze hun visie voor een circulaire markt voor zonnepanelen beschrijven. Via de brief aan Stichting OPEN starten de provincies de dialoog over het circulair ontwerpen, inzamelen, verwerken en hoogwaardige recyclen van zonnepanelen.

Bijlagen

GS-nota Monitoring Circulair Zuid-Holland 2021

Hoe krijgen we inzicht in de staat en voortgang van de circulaire economie? Daarvoor is nu de monitor Circulair Zuid-Holland opgesteld. Deze digitale tool bestaat uit een systematiek met effectindicatoren en transitieindicatoren, die de voortgang van de transitie naar een circulair Zuid-Holland meetbaar maakt. In deze GS nota rapporteren wij over ons doel, het kader en het resultaat van dit traject.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies