Onze aanpak

In Zuid-Holland werken we toe naar een volledig circulaire samenleving in 2050. Deze zogeheten transitie doorlopen we samen. Het vraagt om aanpassingen die op lange termijn zullen leiden tot nieuwe maatschappelijke structuren, instituties, netwerken, opvattingen en praktijken. Transities zijn processen van een lange adem, waarin het opbouwen, ombouwen of zelfs afbouwen van de nieuwe- en bestaande gebruiken hand in hand gaan. Om sturing te houden vervult de provincie de rol van opdrachtgever, verbinder en aanjager binnen de thema’s: Bouw, Groene Grondstoffen en Voedsel, Maakindustrie en Kunststoffen.

Circulair Zuid-Holland

In een circulaire samenleving wordt verspilling geminimaliseerd. Het hergebruiken van bestaande grondstoffen en materialen staat hierbij centraal. Nieuwe grondstoffen komen van natuurlijke- en hernieuwbare bronnen. De provincie focust zich op vijf actielijnen toegespitst op de vier thema’s. Deze actielijnen en thema’s gaan ons helpen in de transitie naar een 100% circulair Zuid-Holland in 2050.

Wat doet de provincie Zuid-Holland

Het stimuleren van (vernieuwers)netwerken

De provincie Zuid-Holland faciliteert en ondersteunt netwerken. Deze netwerken bestaan uit innovatieve spelers die zich richten op het vormen van een nieuwe circulaire waardeketen. De urgentie voor een circulaire economie vraagt om unieke samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die huidige structuren kunnen doorbreken. 

In 2020 is de provincie Zuid-Holland gestart met het faciliteren van netwerken rondom biobased bouwen, circulaire zonnepanelen, het agenderen van het probleem van microplastics en het optimaal verwaarden van natuurlijke reststromen. Rondom vraagstukken waar reeds initiatieven zijn gestart en samenwerkingsverbanden bestaan, zoals: duurzame landbouw, greenports, smart industry, het havenindustrieel complex, energie en digitalisering – sluit de provincie actief aan door het vrijmaken van subsidies en investeringen, de uitwisseling van kennis, het aanpassen van wet- en regelgeving en het aanjagen van verdere samenwerkingen. 

Gezamenlijke agendavorming en uitvoering

In een netwerk schetsen we een toekomstbeeld. Als groep komen we tot een lange termijnvisie. Waar willen we naartoe? Voor welke valkuilen moeten we waken? Welke activiteiten zijn nodig om de transitie naar een circulaire economie te versnellen? Gezamenlijk stellen we een agenda op die handvatten biedt om dit toekomstbeeld te realiseren. Dit wordt ook wel de transitieagenda genoemd. Om verandering te realiseren zijn ‘doorbraakprojecten’ nodig. Projecten van ondernemende koplopers die kunnen aantonen wat er nodig is voor de transitie naar een circulaire economie. Projecten die demonstreren dat nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen levensvatbaar zijn. 

Tijd voor actie

Er zijn vijf type actielijnen die de provincie volgt onderweg naar een circulaire samenleving. De actielijnen zijn relevant voor elk van de vier thema’s (Bouw, Kunststoffen, Groene Grondstoffen & Voedsel en Maakindustrie). Aan de hand van deze actielijnen zetten we onze tijd en middelen zo efficiënt mogelijk in om de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. 


1. Aanjagen netwerken en ketensamenwerking

Traditionele processen moeten plaatsmaken voor circulaire processen. Om te dit bewerkstelligen moeten samenwerkingen verder reiken dan de bestaande productieketens en sectoren. De provincie speelt hier een verbindende rol in het aanjagen, faciliteren en/of financieren van samenwerkingsverbanden, richten we onze focus op het creëren en stimuleren van netwerken binnen de vier thema’s en regionale samenwerkingen met gemeentes. 


2. Kennis en innovatie ontwikkelen en delen

Innovatieve ondernemingen zijn de ontdekkingsreizigers van de nieuwe circulaire wereld. Zij testen, ontwikkelen en benutten de meest moderne circulaire technieken. Echter, innovatie is alleen mogelijk met de juiste kennis. In de transitie aanpak is het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis tussen overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners van essentieel belang. Het doel is om alle kennis inzichtelijk te maken beschikbaar te maken voor beleidsmakers en ondernemers. Door het organiseren van hackathons en challenges mikken we op een actieve bijdrage vanuit de keten.


3. Actualiseren beleid en regelgeving

Beleid, wet- en regelgeving is geschreven vanuit het perspectief van een traditionele economie. Onbedoeld hinderen sommige wetten en regels de transitie naar een circulaire economie. Daarom zetten we in op het actualiseren van beleid en regelgeving. Vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en straks de Omgevingswet, heeft de provincie Zuid-Holland een aantal bevoegdheden ten behoeve van de transitie naar een circulaire samenleving. Waar de provincie geen bevoegdheden heeft, wordt gericht lobby ingezet om het Rijk en/of Brussel te bewegen om wet- en regelgeving te actualiseren.


4. Inrichten fysieke leefomgeving

Het CBS verwacht voor Zuid-Holland een toename van 3,7 miljoen naar 4,2 miljoen inwoners in 2050. De vraag rijst hoe we de schaarse ruimte, als dichtstbevolkte regio van Nederland, kunnen inrichten.  We onderzoeken wat er ruimtelijk nodig is om het gat te dichten tussen onze ambitie – een volledig circulaire economie – en de huidige realiteit. Dit benaderen we met een aantal vragen vanuit ruimtelijk perspectief: wat houdt een Circulair Zuid-Holland precies in voor het ruimtegebruik? Hoeveel ruimte is er nodig om Zuid-Holland circulair te maken? Hoe zou onze omgeving eruit kunnen zien als onze economie 100% circulair wordt? Hoe kunnen we onze kostbare ruimte inzetten als onderdeel van de oplossing? We werken toe naar een ruimtelijke strategie voor een Circulair Zuid-Holland.


5. Inkoop en aanbesteding

De provincie Zuid-Holland importeert jaarlijks voor circa 340 miljoen euro aan goederen. Het overgrote deel wordt ingekocht in de Grond-, Weg en Waterbouw. Door in te zetten op circulair inkopen en aanbesteden scheppen we vraag voor een circulaire economie. Zo creëren we kansen voor markten om in te spelen op deze vraag, stimuleren we innovatie en ondersteunen we doorbraakprojecten financieel. Hiertoe heeft de provincie recent het ‘Integraal en innovatief inkopen met effect’ beleid vastgesteld, circulair wordt hiermee de norm. De volgende stap is om de inkoopkracht van alle stakeholders te bundelen. Door een grotere vraag naar circulaire oplossingen, ontstaan mogelijkheden om sneller op te schalen.

Activiteiten
IMG_20240305_105313

Bijeenkomst Vernieuwersnetwerk herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen 5 maart 2024

Op 5 maart 2024 vond de sessie van het Vernieuwersnetwerk herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen plaats. Bekijk hieronder het verslag, de tekening en de presentaties.
ROTTERDAM -  Sfeerimpressie evenemet bij SAWA in Rotterdam. Ondertekenine "het Nieuwe Normaal"

Koplopers Zuid-Holland tekenen manifest voor nieuwe standaard circulair bouwen

Samen de circulaire bouweconomie versnellen in de provincie Zuid-Holland.
Processed with VSCO with al1pro preset

Baanbrekende statiegeldbeker pilot in Rotterdam

Deze pilot is een initiatief van Evernew, dat bestaat uit NS, Mission Reuse, Stichting Verpact, PackBack, gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland.

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.